Efektywność

W dzisiejszej, coraz bardziej złożonej i pełnej nieustannych zmian rzeczywistości, kluczem do efektywnego działania jest umiejętność wykorzystania wszystkich zasobów w organizacji.
Aby w pełni wykorzystać własny potencjał ekspercki, należy go najpierw poznać, a następnie udrożnić przepływ wiedzy w organizacji.

Świadomość

Każda organizacja dysponuje mniej lub bardziej dokładnym opisem wiedzy stanowiskowej, niezbędnej do realizacji zadań. Wiedza ta jest weryfikowana podczas procesu obsadzania poszczególnych stanowisk, rekrutacji, planowania ścieżek kariery. Bardzo często jednak organizacje nie doszacowują swojego potencjału eksperckiego, skupiając się głównie na weryfikacji, czy doświadczenia i kompetencje pracownika pasują do wcześniej przyjętych założeń.

Oszczędność

Często okazuje się, że różne osoby w organizacji dowiadują się, mniej lub bardziej przypadkowo, że unikatowa wiedza, potrzebna do realizacji specyficznych zadań lub projektów, której poszukiwały na zewnątrz, znajduje się wewnątrz ich własnej firmy czy instytucji. Czasem nawet u kolegi/koleżanki w sąsiednim pokoju. Taka osobista wiedza, pochodząca z praktycznych doświadczeń pracowników, ale nieskodyfikowana, niewykorzystywana w sposób formalny oraz nieistniejąca oficjalnie w świadomości organizacji jest nazywana „wiedzą ukrytą”. Nie istnieje ona w świadomości organizacji z różnych powodów: bo nikt o nią nie pytał, bo dotyczy hobby, bo została nabyta w trakcie pracy a nie jest potrzebna do realizacji bieżących zadań itd.

Realizacja badania

unnamedWay2 Sp. z o.o. – dostawca kompleksowych usług i produktów, które w oparciu o technologie informatyczne wspierają procesy HR. Odpowiedzialny za techniczną stronę projektu: adaptacja narzędzia, przygotowanie i administrowanie platformy, serwis, help desk, generowanie raportów.

Logo_średnie_tłoKaizen Perfection J. Holwek, L. Ciosek s.c. – firma szkoleniowo-doradcza, specjalizująca się w projektach edukacyjnych i wdrożeniowych dla biznesu, edukacji, instytucji publicznych. Odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie projektu (zdefiniowanie celów i pożądanych efektów, dostosowanie lub pomoc w wypracowaniu kategorii badawczych, polityka komunikacyjna projektu) oraz zarządzanie projektem.

Przebieg badania

UCZESTNICTWO W BADANIU POLEGA NA WYPEŁNIENIU FORMULARZA ON-LINE, ZAWIERAJĄCEGO PYTANIA OPARTE O WYPRACOWANE WCZEŚNIEJ KATEGORIE BADAWCZE. DIAGNOZA JEST TRZYPOZIOMOWA:

0 Menedżerowie są pytani o źródła wiedzy eksperckiej znajdującej się w ich zespołach.
0 Każdy pracownik przypisuje sobie wiedzę ekspercką w wyszczególnionych kategoriach.
0 Każdy pracownik przypisuje do określonych kategorii wiedzy eksperckiej inne osoby w organizacji.

Rezultaty

Raporty:

 • zbiorczy- dotyczący całej organizacji
 • szczegółowe- dotyczące jednostek organizacyjnych
 • indywidualne- dotyczące poszczególnych pracowników
 • Mapa organizacji pokazująca rozkład wiedzy eksperckiej w organizacji oraz jej przepływ.

Raporty oraz mapa pokazują:

 • gdzie jest wiedza, czyli występowanie wiedzy eksperckiej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych
 • w jakim stopniu dane jednostki organizacyjne dzielą się wiedzą – przepływ wiedzy do innych jednostek

Wykorzystanie

Dane pozyskane z raportów mogą służyć do:

 • optymalizacji rozwoju pracowników,
 • kreowania nowych pomysłów na działanie organizacji,
 • optymalizacji doboru osób do zadań i projektów,
 • weryfikacji zadań pod kątem zasobów, udrożnienia przepływu wiedzy,
 • łatwiejszego pozyskiwania pomocy wewnątrz organizacji do realizacji bieżących zadań.

Z badania można skorzystać jednorazowo, żeby zbadać ekspercką wiedzę ukrytą w danym momencie funkcjonowania organizacji. Można także otrzymać stały dostęp do platformy, który umożliwi wprowadzanie korekt związanych z rotacją pracowników lub ich rozwojem.


Proces przygotowawczy.

Przygotowanie kategorii badawczych dostosowanych do specyfiki i strategii organizacji.

Spotkanie Jednomyślności

Ustalenie celów badania, punktów odniesienia do tworzenia kategorii badawczych.

Warsztaty robocze moderowane przez konsultanta

Wypracowanie przez kadrę menedżerską kategorii badawczych (obszarów eksperckich) pod kątem specyfiki, celów i strategii organizacji.

Weryfikacja kategorii badawczych

Zredagowanie kategorii badawczych pod kątem metodologicznym oraz konsultacje wewnątrz organizacji.

Przygotowanie polityki komunikacyjnej projektu

Przygotowanie adekwatnych komunikatów do pracowników, dla poszczególnych etapów projektu.

ZSYNCHRONIZOWANIA PLATFORMY, NA KTÓREJ ODBYWA SIĘ BADANIE Z INFRASTRUKTURĄ INFORMATYCZNĄ KLIENTA.

Ustalenie stanu stacji roboczych

Poznanie parametrów i konfiguracji sprzętu, infrastruktury i oprogramowania w organizacji klienta.

Ustalenie opiekuna IT

Ustalenie osoby w organizacji klienta, odpowiedzialnej za współpracę techniczną.

Testy

Sprawdzenie działania platformy w środowisku informatycznym klienta.

 • ul. Złota 61/100,
  00-819 Warszawa
 • Tel.: +48 22 253 13 63
  Tel.: +48 22 254 12 50
  Fax: +48 22 241 34 15
 • www.way2know.pl